Ново работно място 2015

По процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР) насоките за кандидатстване допускат кандидат да бъде новорегистрирано предприятие. Ключовото изискване, за да бъде кандидатът допустим е той да разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимият размер на авансовото плащане (20% от безвъзмездната финансова помощ). Този размер е различен в абсолютно измерение за всеки проект и зависи главно от броя на назначените безработни лица в предприятието. Съществуват различни счетоводни способи това изискване да бъде спазено и въпросната стойност да се покаже в текущите финансови отчети.

Публикувано на: 11-01-2016