Какъв е профилът на подходящия кандидат за еврофинансиране по оперативните програми 2014-2020

Разбира се отговорът на този въпрос не е еднозначен, но ще се опитам да направя профил на фирмата, която теоретично би била допустим и високо оценен кандидат по най-много схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Тук поради естеството им изключвам Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. На първо място идеалният допустим кандидат следва да има три завършени финансови години зад гърба си. За да може да премине административната фаза на оценката, особено по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), той е добре да притежава код на икономическа дейност (КИД) в сферата на производството. Важно е наличието на определен минимален оборот за последните три години. Възможностите за кандидатстване са по-големи за микро, малките и средни фирми.
По отношение на техническата и финансова оценка добре се точкуват кандидати, които имат опит (въпреки, че по последните схеми на ОПИК се отнемаха точки при наличието на предходни проекти по програмата – абсолютно противоположна логика спрямо предходния програмен период). Оценката се повишава и при наличието на положителни изменения в множество финансови показатели. Също така се гледа добре на притежанието на стандарти и системи за управление. Оценява се износът, както и липсата на прекомерна задлъжнялост на кандидата. Допълнително се точкуват и инвестициите в Северозападния район за планиране. Разбира се от голяма важност са и адекватното представяне и защитата на дейностите по проекта и бюджета му, чието добро разписване обикновено зависи от капацитета на консултанта. Нямам претенции да съм бил изчерпателен, но се надявам да съм дал посока за размисъл.

 

Снимка: The Bling Guide

Публикувано на: 11-01-2016