„Печелившият“ предприемач Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Насърчаване на предприемачеството“ Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – описаните по-долу условия дават максимални точки на оценка

 

 • Предприемачът отговаря на критериите за допустимост на кандидатите;

 

 • Предприемачът е жена;

 

 • Предприемачът е лице до 29 г. (ненавършени) или лице между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);

 

 • Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея;

 

 • Предприемачът притежава повече от 3 години професионален опит в областта на предприемаческата идея;

 

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под „област на предприемаческата идея“ следва да се разбира наличието на логическа свързаност между образователно-квалификационното ниво/ професионалния опит и областта на планираната за реализиране в рамките на проекта предприемаческа идея (продукт – стока или услуга).

 

 • Предприемачът си е избрал квалифициран екип (от не повече от 3 експерта) и всички те притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на предприемаческата идея;

 

 • Всички членове на екипа на предприемача имат общо повече от 5 години професионален опит в областта на предприемаческата идея;

 

 • Предприятието-кандидат на предприемача е регистрирано (има седалище) на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;

 

 • Предприятието-кандидат на предприемача има основна дейност в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район;

 

 • Предприемачът е извършил анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея, като „Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея е конкретно идентифицирана и описана; Представена е конкретна информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша; Описана е динамиката на навлизане на нови продукти в съответната пазарна ниша и други ключови пазарни характеристики, които биха оказали влияние върху реализацията на предприемаческата идея“;

 

 • Предприемачът е извършил анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на предприемаческата идея, като „Идентифицирани са възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на предприемаческата идея и до каква степен биха могли да бъдат преодолени. Идентифицирани са основни конкуренти на съответния пазар. Описани са специфичната нормативна уредба или политика в областта на предприемаческата идея, която може да повлияе пазарната реализация“;

 

 • Предприемачът е извършил анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея, като „Представен е анализ на потенциалните клиенти, в т.ч. с какво би ги привлякла предприемаческата идея. Представена е стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея, която доказва икономическата й приложимост“;

 

 • Предприемачът е описал пазарни предимства и слабости на предприемаческата идея, като „Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства (уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта за потребителите и др.). Представен е реалистичен анализ на слабостите на предприемаческата идея и доколко същите могат да бъдат преодолени“;

 

 • С изпълнението на проекта предприемачът цели да постигне социален ефект чрез „създаване на възможности за социална интеграция; създаване на добавена стойност за обществото; спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея“;

 

 • С изпълнението на проекта предприемачът цели да постигне екологичен ефект чрез „намаляване на въздействието върху околната среда; повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда; постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси“;

 

 • Предприемачът е наел (преди подаване на проектното предложение) или предстои да наеме (по време на изпълнение на проекта) лице/лица с трайни увреждания;

 

Лице с трайни увреждания“ е лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

 

 • В резултат от изпълненото на проекта предприемачът ще осигури устойчива заетост на минимум 3 лица;

 

ВАЖНО: За целите на процедурата, под „устойчива заетост“ се има предвид осигуряване на заетост (работни места) за периода от приключване на проекта до края на първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.), приложими към екипа на предприемача по време на изпълнението.

 

 • Предприемачът с изпълнението на своята идея ще реализира нетни приходи от продажби по-големи от 80% от размера на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта за периода „N ÷ N+2“, където N e първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта;

 

 • Предприемачът с изпълнението на своята идея ще постигне претеглената стойност на EBITDA за периода „N ÷ N+2“ по-голяма от 18% от размера на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта;

 

 • Предприемачът с изпълнението на своята идея ще постигне момент на равновесие (Breakeven point) - момента, в който фирмата ще започне да се самоиздържа, т.е. приходите ще са достатъчни за покриване на сбора на постоянните и променливите разходи – за по-малко от 2 години след приключване на проекта.

 

 

Текст: ЕСКА Консултинг ООД

Снимка: tweakyourbiz.com

Публикувано на: 27-02-2018