Минималните осигурителни прагове в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОПРЧР)

Интересен казус в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОПРЧР) се явява въпросът с минималните осигурителни прагове за някои групи професии в определени сфери на дейност на работодателите. В актуалния документ, регламентиращ минималния осигурителен доход за 2015 г., публикуван и на интернет страницата на Националната агенция по приходите (НАП), са налични осигурителни прагове в размери по ниски от 380 лв. Те фактически са под стойността на минималната работна заплата (МРЗ), приета с ПМС № 139/04.06.2015 г. Логично възниква въпросът при формиране на бюджета по програмата за професии, които са под прага на МРЗ (380 лв.) дали следва да се залага стойността на МРЗ или да се ползват размерите на минималните осигурителни прагове. При разработване на проектите Ви следва този казус да бъде отразен адекватно.

Публикувано на: 11-01-2016