ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020 Г.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Той обобщи, че обявените процедури по ОПОС 2014-2020 г. са 28 на обща стойност над 1,54 млрд. лв. Това представлява 45% от ресурса на програмата. „Благодаря за ценното партньорство и готовността да си сътрудничим, за да продължим заедно да вървим напред и да постигаме високо заложените цели. Общата ни цел е ясна - да осигурим по-добра среда и здраве за българските граждани“, каза министър Димов в обръщение към членовете на Комитета.

Ръководителят на Управляващия орган (УО) на програмата Цонка Дрянкова представи актуалното състояние на ОПОС 2014-2020 г. с особен фокус върху приоритетна ос “Води” и по-специално изпълнението на ВиК проектите и напредъка по подготовката на регионалните прединвестиционни проучвания. Сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“са 54 на обща стойност над 834 млн. лв., или над 24% от ресурса на ОПОС. До момента на бенефициентите на програмата са изплатени над 197 млн. лв. (5,70% от бюджета на ОПОС). „Трябва да се отчете спецификата на изпълняваните проекти, както и обжалването на обществените поръчки. За сравнение изплатените средства по настоящия програмен период надвишават с 24,6 млн. лв. или 0,76 % извършените плащания по ОПОС 2007-2013 г. за същия период на изпълнение“, каза Цонка Дрянкова по време на заседанието.

Марек Теплански, представител на ГД „Регионална политика“ в Европейската комисия отбеляза, че ОПОС 2014-2020 г. е предизвикателна програма, която включва много институции и заинтересовани страни. „Трябва да сме наясно, че работата трябва да продължи с голяма интензивност през следващите месеци. Трябва да постигнем инвестиции, които да са устойчиви в бъдещето. Оценяваме отчетения напредък по програмата и постигнатите резултати. Ще трябва да запазим фокуса и да следваме този път в бъдеще“, добави Марек Теплански.

На днешния форум беше представен проекта на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Управляващият орган запозна присъстващите със Стратегическия план по Приоритетна ос 1 „Води“, който разглежда въздействието на планираните инвестиционни мерки върху постигането на индикаторите за резултат и изпълнение. Членовете на Комитета обсъдиха и одобриха методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ с индикативен бюджет 1,35 млрд. лв. На заседанието беше представена Инвестиционната стратегия за финансови инструменти по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020. УО предостави на вниманието на членовете на Комитета за наблюдение информация относно предприетите действия по интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в проектите, които се финансират по ОПОС 2014-2020 г.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17844-provede-se-desetoto-zasedanie-na-komiteta-za-nablyudenie-na-opos-2014-2020-g Публикувано на: 30-01-2018