ЕСКА Консултинг е бенефициент ...

                                                                                                              

 

 

 

ЕСКА Консултинг ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0158-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 23.06.2020 г. и приключва на 23.09.2020 г. Получената помощ е в размер на 5 660 лв., от които 4 811 лв. европейско и 849 лв. национално съфинансиране.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.073-0158 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Линк към новината: Публикувано на: 31-07-2020