ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.006

ОПДУ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-1.006

„СЪЗДАВАНЕ, НАДГРАЖДАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

И РЕГИСТРИ НА НАЦИД, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПРАВОЧНИ УСЛУГИ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.006 „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ. Целите на процедурата са:

  • Усъвършенстване на работните процеси на НАЦИД за предоставяне на по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за гражданите, бизнеса и образователните институции;
  • Осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието.

По процедурата ще се осигури подкрепа за създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги. Ще бъдат финансирани дейности в съответствие с целите на ОПДУ и Националната стратегия за електронно управление. Ще бъдат създадени нови електронни регистри, ще се надградят информационни системи и регистри, ще се осъществи необходимата интеграция и ще се реализират публични електронни услуги. В резултат от тези дейности ще се усъвършенстват работните процеси на НАЦИД и ще се предоставят по-качествени и леснодостъпни електронни услуги за гражданите, бизнеса и образователните институции.

Единствен допустим кандидат по процедурата е Национален център за информация и документация (НАЦИД). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 4 700 000 лв. Максималният срок за изпълнение на проекта е 46 месеца – до 31.12.2020 г.

Насоките за кандидатстване по процедурата заедно с приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020 и в eufunds.bg

Крайният срок за кандидатстване чрез информационната система ИСУН 2020 е 10.12.2018 г., 17:00 ч.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/19238-opdu-obyavyava-protzedura-bg05sfop001-1-006 Публикувано на: 21-11-2018