ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-22/01.03.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”.

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от оценката по електронна поща на e-mail, чрез който са се регистрирали в ИСУН 2020. В съответствие с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) кандидатите, чийто проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от уведомяването.

След приключване на договарянето с титулярите от списъка и при остатъчен финансов ресурс (чл. 37, ал. 2 от ЗУСЕСИФ) може да бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и кандидатите, чийто проектни предложения са включени в списъка с резерви по реда на тяхното класиране.

Отхвърлени

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16448-odobren-otzenitelen-doklad-po-protzedura-bg05m9op001-2-005-aktivno-vklyuchvane Публикувано на: 06-03-2017