ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ОПДУ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива процедура чрез подбор на проектни предложения:

BG05SFOP001-2.006 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Процедурата е по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Специфична цел № 2 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие“. Насочена е към подобряване на специализираните знания и умения на служителите в централната администрация. Очаква се тези обучения да допринесат за осъществяването на реформата в държавната администрация чрез развитие на необходимите компетентности на служителите.

Допустими кандидати:

  1. Структури на Централната администрация на изпълнителната власт, в това число:

1.1 администрацията на Министерския съвет (АМС);

1.2. министерствата;

1.3. държавните агенции;

1.4. администрацията на държавните комисии;

1.5. изпълнителните агенции;

1.6. други административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

  1. Институции и администрации на еднолични органи, създадени със специален закон или с Конституцията на Република България

Бюджет: 

-      Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 10 млн. лв.

-      Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 30 000 лв.

-      Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти – 200 000 лв.

Срокове: 

Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 21.03.2018 г.

Информационен ден:

17 Януари 2018 г. от 10:00 - 13:00 часа

с регистрация от 9:30 часа в Зала „София Сити”

БЕСТ УЕСТЪРН Премиер Кълекшън СИТИ ХОТЕЛ,

ул. „Стара планина" 6, София 1000, http://www.sofiacityhotel.com

 

За да заявите участие в информационния ден, в срок до 10 януари 2018 г.,

трябва да попълните следната регистрационна форма.

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН.

Разяснения по Насоките за кандидатстване по процедурата могат да се искат до три седмици преди крайния срок за кандидатстване на: questions-opgg@government.bg.

Разясненията ще бъдат съобщени в срок до 10 дни от получаването на искането, но не по-късно от 2 седмици преди да изтече крайният срок за кандидатстване по процедурата. Разясненията се дават по отношение на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати.

Исканията за разяснения ще бъдат публикувани заедно с разясненията в ИСУН, както и на следната страница в www.eufunds.bg.

 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17715-obyava-za-otkrivane-na-protzedura-po-opdu-za-spetzializirani-obucheniya-na-tzentralnata-administratziya Публикувано на: 21-12-2017