Информационни дни по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Във връзка с обявяването на процедури  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” и „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

Кампаниите стартират на 30.01.2017 г. в гр. Пловдив и продължава в градовете София, Бургас, Варна и Велико Търново.

График на събитията можете да намерите тук.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16315-informatzionni-dni-po-op-razvitie-na-choveshkite-resursi Публикувано на: 23-01-2017