Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020 г.

Бележим съществен напредък в усвояването на средствата от програмен период 2014-2020. Това заяви заместник министър-председателят по европейските фондове Малина Крумова на проведеното второ заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. „През 2016 година реално приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите през програмен период 2007-2013. Успоредно с това през изминалата година с ускорени темпове се работеше и по създаването на нови законосъобразни системи за управление и контрол и по оценката на проектни предложения и договаряне на отпуснатия финансов ресурс за програмен период 2014-2020 и вече имаме реално изпълнение по програмите, като договорените средства към края на 2016 г. са достигнали 30% от бюджета на програмите, а изплатените средства – 7% от бюджета на програмите“ – коментира Малина Крумова.

Г-жа Сендрин де Бугеном, началник отдел в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия подчерта значението на Споразумението за партньорство като документа, определящ стратегията за постигане на конкретни резултати. Тя уточни, че неговото изпълнение е в много ранен етап за оценка, въпреки това напредъкът е налице.

Г-н Галин Генчев от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия подчерта значението на срещата като форум, на който да се представя синергията и допълняемостта между различните интервенции, а не само за изпълнението на оперативните програми. В тази връзка участниците акцентираха върху хоризонталните въпроси, съпътстващи прилагането на Кохезионната политика на ЕК. „През този програмен период усилията на УО и ЦКЗ са насочени към прилагането на интегриран подход за решаването на общи предизвикателства по политиките, които се съ-финансират от ЕСИФ. Основен акцент поставяме на финансиранете на интегрирани проектии прилагането на многофондово Водено от общността местно развитие. През 2016 г. се осъществи първия прием на многофондови стратегии за ВОМР. В резултат имаме одобрени 40 стратегии, от които 19 многофондови, финансирани освен от ПРСР и от ОПРЧР, ОПИК и ОПОС“ – подчерта Малина Крумова

Членовете на Комитета се запознаха с ефектите от изпълнението на програмите за периода 2014-2016 г. на база макроикономическия модел СИБИЛА 2.0 за оценка на въздействието на инвестициите, реализирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бе обърнато внимание на развитието на правната рамка за управление на ЕСИФ. 2016 г. е първата година от реалното приложение на Закона за управление на средствата от ЕСИФ като основна мярка за подобряване на процесите, създаване на предсказуема среда, оптимизиране на системата за управление и повишаване на нейната ефективност и ефикасност.

На вниманието на Комитета за наблюдение бе представена информация за развитието на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 с оценка върху нейната функционалност и предизвикателствата до края на програмния период. Към настоящия момент ИСУН 2020 покрива напълно изискванията на приложимите регламенти, но въпреки това пред системата стоят значителни предизвикателства - подобряване на функционалностите за потребителите, реализиране на връзки с други информационни системи и осигуряване на обучения за потребителите с цел гарантиране на коректното използване на ИСУН 2020.

Г-н Марек Теплански от ГД „Регионална урбанистична политика“ благодари за усилията, полагани от всички институции за управление на ЕСИФ, като обърна специално внимание на МОСВ и МРРБ за доброто сътрудничество и усилията, които полагат в областта на водния сектор. Г-н Курт Вандер Еекен от ГД „Морско дело и рибарство“ подчерта, че е силно впечатлен от волята на институциите, участващи във форума да работят заедно за провеждане на Кохезионната политика на ЕС. Вицепремиерът Малина Крумова, благодари за добрата дискусия и конструктивен диалог по време на заседанието и потвърди, че българските институции ще продължат да полагат необходимите усилия за постигане на ефективната и ефикасна комуникация с всички заинтересовани страни.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16350-belezhim-sashtestven-napredak-v-usvoyavaneto-na-sredstvata-ot-programen-period-2014-2020-g Публикувано на: 08-02-2017