98 % е изпълнението на оперативните програми от програмен период 2007-2013

„За програмен период 2007-2013г. България отчете към ЕС почти 15 млрд. лева по оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фондове, като общият процент на изпълнение е почти 98%. По програмите за земеделските и рибарските фондове, към Комисията отчетените средства са в размер на почти 5 млрд. лева, което е 98% от бюджета на двете програми“ обяви вицепремиерът по европейските фондове Малина Крумова на среща с управляващите органи по програмите и партньорските организации. „България успя да навакса закъснелия старт, наложихме висок темп на работа, управляващите органи положиха изключително много усилия и завършваме първия програмен период с един наистина отличен резултат. Успоредно с това стартираха и първите реални възможности за кандидатстване по програмите за периода 2014 - 2020 г. ” – допълни вицепремиерът.

Приносът на Структурните и Кохезионния фонд (СКФ) за социално-икономическото развитието на страната е безспорен. Съпоставени с общите бюджетни разходи на държавата, в периода 2007-2013 г., средствата от европейските фондове са 9%, но те допринасят за 80% от публичните инвестиции. Значителна част от тези инвестиции са насочени към изграждане на инфраструктура (транспортна инфраструктура – 20,5% от всички разходени средства; инфраструктура за води и отпадъци – 16,2%, местно и регионално развитие (18,8% от разходите), инвестиции в човешки капитал – 12,7%, инвестиции в развитие на бизнеса - 12,2%, иновации – 9% и др. В периода са изпълнени 11 778 проекта.

Нарастването на обема реализирани инвестиции в общините от 10 000 до 20 000 души, с интензивно участие в европейските програми е три пъти и половина по-голямо от това в общините със слабо участие. С 35% е увеличен броят на предприятията в големите общини. Със 70% са увеличени инвестициите в селските общини, с 50% е нараснал броят на предприятията в тях.

Благоприятно въздействие на СКФ се наблюдава по отношение на конкурентоспособността на българската икономика, която се изразява в увеличаване на експортния потенциал на предприятията. Друг положителен ефект, от изключителна важност за икономиката, е приносът на СКФ за намаляване на безработицата.

 

Оперативна програма Бюджет (лева) Сертифицирани разходи – ЕС и нац. съфинансиране (лева) % на изпълнение
ОПТ - КФ 2 889 266 877,36 2 887 502 219,02 99,94%
ОПТ - ЕФРР 848 622 513,16 797 111 400,33 93,93%
ОБЩО ОПТ 3 737 889 390,52 3 684 613 619,35 98,57%
ОПОС - КФ 2 363 945 621,77 2 230 155 414,53 94,34%
ОПОС – ЕФРР* 846 790 183,69 986 626 589,61 116,51%
ОБЩО ОПОС 3 210 735 805,46 3 216 782 004,14 95,83%
ОПАК 340 426 989,76 336 662 146,41 98,89%
ОПРЧР* 2 374 122 530,87 2 377 878 290,50 100,00%
ОПРКБИ 2 273 096 041,12 2 199 498 313,58 96,76%
ОПТП* 106 902 644,09 107 619 793,58 100,00%
ОПРР 3 131 821 211,90 2 990 095 437,39 95,47%
ОБЩО СКФ: 15 174 994 613,72 14 913 149 604,94 97,93%
ПРСР 6 068 283 219,64 6 004 777 368,48 98,95%
ОПРСР 163 724 273,90 157 212 064,30 96,02%
ОБЩО земеделски и рибарски фондове 6 232 007 493,54 6 162 314 839,76 98,88%
Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16651-98-e-izpalnenieto-na-operativnite-programi-ot-programen-period-2007-2013 Публикувано на: 06-04-2017