Водите на Искър ще се наблюдават в реално време

Река Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие, ще се наблюдават в реално време. Това ще стане с реализацията на пилотен проект за създаване на Национална система за управление на водите в реално време, който ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 млн. лв.

В рамките на проекта ще се изградят пунктове и станции за мониторинг на нивото на реката, количеството на валежите и снеготопенето. Ще се получава и информация за големите язовири. Данните ще постъпват в модерно оборудван център, където компютър ще ги обобщават и ще предлага решения. Системата ще ни пази  не само при опасност от наводнение, но и при настъпване на суша.

Бенефициент по процедурата е дирекция „Управление на водите“  в Министерство на околната среда и водите. Допустими асоциирани партньори са Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките, „Национална електрическа компания“ ЕАД (предприятие „Язовири и каскади”) и „Напоителни системи“ ЕАД. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16 ч. на 31 март 2016 г.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14334-vodite-na-iskar-shte-se-nablyudavat-v-realno-vreme Публикувано на: 17-12-2015