Оперативна програма

"Конкурентоспособност", 

проект "Въвеждане на ERP система за управление"

Проект BG161PO003-2.1.12-0834-C0001 „Въвеждане на ERP система за управление“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

Процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 

Бенефициент: Уърлд Транспорт Оувърсийз – България ЕООД

Одобрен бюджет: 337 597 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 253 198 лв.

Период на изпълнение: 27.04.2012 г. – 27.04.2013 г.

 

Цел и резултати от проекта: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система) и подобряване на работните и управленски процеси във фирмата.

Основни дейности по проекта:

  • Инвестиции в дълготрайни материални активи
  • Инвестиции в дълготрайни нематериални активи
  • Визуализация