За Нас

14 години опит в

подготовка и управление на проекти

 

Експертният ни екип има познания и практически опит във всички нива на управление на проектния цикъл – в това число:

 • Участие в управлението и изпълнението на национално ниво на Програма ФАР Икономическо и социално сближаване /ИСС/ за България като част от екипа на Изпълнителна агенция ФАР ИСС към Министерство на регионалното развитие и благоустройството – принос към процеса на програмиране; детайлно разработване на тръжни документи и насоки за кандидатстване; участие в оценителни и преговорни комисии; участие в работни групи и направляващи комитети; междуведомствена координация и експертна работа с Делегацията на Европейската комисия в България и т.н.
 • Участие на експертно ниво в международни консорциуми, оказващи техническа помощ (допринасящи за изграждането на институционален капацитет) на Изпълнителните агенции и други отговорни звена в България.
 • Участие в подготовката на оферти и проектни предложения, спазвайки правилата на одобрени тръжни досиета и насоки за кандидатстване.
 • Участие в изпълнението на проекти /договори/, получили финансиране след преминати процедури на кандидатстване – цялостно проектно управление; експертно участие; провеждане на процедури; изготвяне на доклади, мониторинг и контрол; дейностите за популяризация, отчитане и т.н.

 

През 2009 г. внедрихме в дейността си система за управление на качеството, която беше сертифицирана съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 (ISO 9001:2015 към момента) от SGS – сертификат № HU10/5029.

 

ЕСКА Консултинг ООД  предлага следните продукти:

Дефиниране на проект

 • Превръщаме Вашите идеи в проект;

 

Подготовка на проект

 • Намираме най-добрата схема за финансиране, приложима за Вас, и изготвяме цялостната документация за нуждите на кандидатстването по нея;

 

Управление на проект

 • След спечелване на проект продължаваме да работим по него до постигане на крайните резултати – извършваме всички необходими действия и процедури, осъществяваме координацията с администрацията;
 • Планираме, управляваме, координираме, контролираме дейностите и финансирането по проекта;
 • Изпълняваме необходимите тръжни процедури съгласно съответните нормативни актове;
 • Участваме в оценителни комисии;
 • Изготвяме оценителни доклади и доклади за напредъка на проекта;
 • Занимаваме се с бюрокрацията вместо Вас;

 

Отчитане на проект

 • Финализираме и отчитаме проекта;
 • За Вас остава ползата и удовлетворението от резултата;

 

Абонаментно обслужване

 • Като наши специални клиенти след направен анализ на Вашия статус Ви информираме фокусно къде може точно Вие да кандидатствате;
 • Изпращаме ви само нужната за вас информация.

 

Обучения

 • Провеждаме обучение за Вашия екип по темите, които ви интересуват;
 • Отговаряме на Вашите въпроси;
 • Споделяме голяма част от нашия опит с Вас.