Оперативна програма

"Конкурентоспособност", 

проект "Иновативни системи за въздушни каскади и контрол"

Проект BG161PO003-1.1.07-0519-C0001 „Иновативни системи за въздушни каскади и контрол“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”

Процедура „Внедряване на иновации в предприятията”

 

Бенефициент: Джи Ен Секюрити ЕООД

Одобрен бюджет: 314 430 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 282 987 лв.

Период на изпълнение: 21.12.2013 г. – 21.12.2014 г.

 

Цел и резултати от проекта: да се внедрят жизнеспособни и икономически приложими иновативни продукти (услуги) на българския пазар - иновативни системи за въздушни каскади и контрол - „xJump”, „4D Flight” и „Bang Component” чрез закупуване на оборудване.

Основни дейности по проекта:

  • Придобиване на ново оборудване
  • Бизнес и маркетингов анализ и стратегия за пазарна реализация
  • Визуализация на проекта”

 

xJump