Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“

Проект „Да работим със „Съгласие““

Проект BG051PO001-1.1.13-0389-C0001 „Да работим със „Съгласие““

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Процедура „Ново работно място”

 

Бенефициент: Пенсионно-осигурителна компания СЪГЛАСИЕ АД

Одобрен бюджет: 382 968 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 362 150 лв.

Период на изпълнение: 01.02.2014 г. – 30.04.2015 г.

 

Цел и резултати от проекта: да се създадат нови работни места за млади безработни до 29 годишна възраст, които да бъдат наети на работа от ПОК „Съгласие” АД.

Основни дейности по проекта:

  • Предоставяне на професионално обучение по част от професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело”, по трета квалификационна степен
  • Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
  • Закупуване на бюро, стол и компютърна конфигурация, необходими за създаването на новите работни места за представителите на целевата група
  • Наемане на лица от целевата група на работа в ПОК Съгласие АД
  • Управление на проекта
  • Информиране и публичност