Оперативна програма

"Конкурентоспособност"

Проект „Иновациите - ключ към икономическия успех"

Проект BG161PO003-1.1.07-0517-C0001 „Иновациите – ключ към икономическия успех“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”

Процедура „Внедряване на иновации в предприятията”

 

Бенефициент: Арома АД

Одобрен бюджет: 1 631 604 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 815 802 лв.

Период на изпълнение: 21.12.2013 г. – 21.03.2015 г.

  

Цел и резултати от проекта: внедряване в производство на иновативен продукт – трайна боя за коса под формата на пяна чрез закупуване на ново оборудване.

Основни дейности по проекта:

- Закупуване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт

- Визуализация