Оперативна програма

"Конкурентоспособност", 

проект "Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали"

Проект BG16RFOP002-2.001-0860-C01 „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2014-2020

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

 

Бенефициент: УниПОС ООД

Одобрен бюджет: 1 671 527 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 999 908 лв.

Период на изпълнение: 09.02.2016 г. – 09.02.2017 г.

 

Цел и резултати от проекта: внедряване в производството на високоавтоматизиран комплекс от машини с повишена производителност и използване на отпадъчни материали и цели подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет на УниПОС ООД.

Основни дейности по проекта:

  • Дейност за подобряване на производствените процеси
  • Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги
  • Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието
  • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес