Оперативна програма

„Конкурентоспособност“

Проект „Въвеждане на интегрирана система за обратна проследимост в АТМ Електроникс ООД“

Проект BG161PO003-2.1.11-0079-C0001 „Въвеждане на интегрирана система за обратна проследимост в АТМ Електроникс ООД“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 

 

Бенефициент: АТМ Електроникс ООД

Одобрен бюджет: 597 862 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 418 503 лв.

Период на изпълнение: 20.10.2011 г. – 20.10.2012 г.

 

Цел и резултати от проекта: реализация на инвестиции в модернизация на технологиите и оборудването, свързани с развитието на предприятието.

Основни дейности по проекта:

  • Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи
  • Закупуване и инсталиране на дълготрайни материални активи
  • Визуализация на проекта
  • Одит на проекта

 Snimka1

 

Snimka2