Оперативна програма

„Административен капацитет“

Проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство“

Проект BG051PO002-1.4.02-0010-C0001 „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство“

Финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Добро управление”

Процедура „Администрацията – партньор на бизнеса”

 

Бенефициент: Община Хитрино

Одобрен бюджет: 472 485 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 472 485 лв.

Период на изпълнение: 06.02.2009 г. – 06.02.2010 г.

 

Цел и резултати от проекта: съвместната работа на партньорски принцип между публичния и частния сектори за реална възможност за развитие на публичната инфраструктура и подобряване на качеството на предлаганите публични услуги.

Основни дейности по проекта:

  • Организация на екипа по проекта
  • Проучване, анализ и оценка на текущ статус, възможности и добри практики в областта на ПЧП
  • Разработване на концепция, методология и план за действие
  • Създаване на информационни интернет секции и база данни
  • Информационни кампании
  • Кръгла маса за заинтересовани страни
  • Дейности за информация и публичност по изпълнението на проекта

 Snimka1

 

Snimka3