Оперативна програма

"Конкурентоспособност"

Проект „За модерна и конкурентоспособна BRITANICA"

Проект BG161PO003-2.1.12-0840-C0001 „За модерна и конкурентоспособна BRITANICA“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013

Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

Процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 

Бенефициент: Образователен център БРИТАНИКА ЕООД

Одобрен бюджет: 303 108 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 227 331 лв.

Период на изпълнение: 27.04.2012 г. – 27.06.2013 г.

 

Цел и резултати от проекта: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) и интегрирана с нея система за управление на работата с клиенти (CRM) в BRITANICA посредством инвестиции в специализиран софтуер и необходим хардуер.

Основни дейности по проекта:

- Закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА)

- Закупуване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)

- Визуализация на проекта