Управление на проект

Подготовката и подаването на проектното предложение са само част от процеса по превръщането на Вашата идея в завършен проект. Вече спечеленият проект продължава своето развитие към постигане на целите заложени в него чрез услугата „ЕСКА Управление“. Посредством нея, ние Ви помагаме да изпълните проекта успешно като извършваме всички необходими действия и процедури и осъществяваме координацията с административните органи. За да Ви помогнем да материализирате Вашата идея и да изпълним цялостно проекта, предлагаме услугата „ЕСКА Управление“, чрез която:

  • Сме на разположение за консултации относно изпълнението на проекта – мониторинг и контрол върху кореспонденцията и документацията по проекта;
  • Изготвяме ежемесечната отчетност по проекта за нуждите на административните органи;
  • Ви съдействаме за подготовката на всички документи, доказващи извършване на предвидените дейности по проекта като например заповеди, протоколи, договори, отчети и др.;
  • Подготвяме пакет за авансово плащане, неограничен брой междинни плащания и крайно искане за плащане;
  • Извършваме цялостна подготовка и изпълнение на тръжни процедури за избор на изпълнители;
  • Правим неограничен брой посещения на място, свързани с мониторинга по изпълнението на договора.