Софтел ЕООД

Софтел ЕООД е създадено през 1992 г. с основен предмет на дейност производство на електронни и електротехнически изделия.

 

Производството на предприятието включва продукти като прекъсвачи, превключватели, контролери, усилватели, филтри, дериватори, сплитери и др., като над 99% от продукцията се реализира на чуждестранния пазар (предимно ЕС).

 

 

Проект BG16RFOP002-2.001-1056-C01 "Технологична модернизация за подобряване на производствения капацитет"

Финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020