ПОК Съгласие

На 9 май 2016 г. се навършват двадесет и една години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Създадена през 1995 година Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” бележи непрестанно развитие в своята дейност. С двадесет и енда годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване Компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване. Политиката, която води мениджърският екип, доказа своята правилна посока, като това се отрази и върху постигнатите от ПОК „Съгласие” АД резултати.

Понастоящем за Компанията работят 153 служители и над 6000 осигурителни посредника в цялата страна.
Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков - Главен изпълнителен директор, Иванка Данева и Анатолий Величков – Изпълнителни директори.

Клиентите на ПОК „Съгласие” АД се обслужват в 54 офиса на територията на цялата страна.

По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) показателите, характеризиращи дейността на управляваните от Компанията пенсионни фондове към края на 2015 г. са*:
Осигурени лица - 510 617 души, което представлява пазарен дял 11.64 %.
Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване „Съгласие” имат пазарен дял по броя на осигурените лица, както следва:
УПФ”Съгласие”-11.95%, ППФ”Съгласие”-14.75% и ДПФ”Съгласие”-8.52%.

Броят на осигурените лица са разпределени в управляваните фондове, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 418 673 осигурени лица;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 41 011 осигурени лица;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 50 933 осигурени лица.
Общият размер на нетните активи на трите пенсионни фонда e 1 107 997 хил. лв., което представлява пазарен дял 11.87 %


Постигнатата номинална доходност за 2015 г. е*:
Универсален пенсионен фонд „Съгласие” – 4.66%;
Професионален пенсионен фонд „Съгласие” – 4.15%;
Доброволен пенсионен фонд „Съгласие” – 5.81%.
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Доходността за 2015 г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.

Като елемент от политиката за повишаване на осигурителната култура на населението, която ПОК „Съгласие” АД провежда, Компанията планира да инвестира в информационни програми, като една от мерките, която ще бъде предприета е разширяване дейността на Информационния център. Специалистите от Компанията се надяват това да способства не само за повишаването на обществения интерес към пенсионните продукти и услуги на пенсионните фондове „Съгласие”, но и да съдейства за по-високата социална информираност на осигурените лица.

 

www.saglasie.bg

 

Проект BG051PO001-1.1.3/ESF-1113-01-01004 "Да работим със „Съгласие“"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013