Джи Ен Секюрити ЕООД

Джи Ен Секюрити ЕООД е създадена на 22.12.2009 год. Първоначално предметът на дейност беше насочен в две направления – охранителна дейност и каскадьорски услуги. Скоро обаче фирмата се ориентира към предоставяне на професионални каскадьорски услуги за редица български и чужди клиенти. Предлаганите услуги се оценяват високо и като естествено следствие на това развитие фирмата развива нови и атрактивни каскадьорски услуги, които да предложи на клиентите си и да запълни вакуума, съществуващ на пазара за определени иновативни каскади.

 

 

Проект BG161PO003-1.1.07-0519-C0001 "Иновативни системи за въздушни каскади и контрол"

Финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014-2020