Деспред АД

1991г. ДЕСПРЕД ЕООД поема всички активи и пасиви на преобразуващата се държавна фирма Деспред, която през 1989 г. става правоприемник на прекратеното Държавно стопанско предприятие Деспред – София (стартирало дейността си 1947 г.).

 

Предприятието е специализирано в извършване на услуги, свързани с железопътния, автомобилния, морския и речния, въздушния и контейнерния транспорти; превоз на частични и комплектни товари; изготвяне на всички видове транспортни, спедиторски и митнически документи, EUR1, удостоверения и сертификати; митническа обработка на пратки под всички митнически режими, електронно деклариране; складови услуги и складиране на товари в свободен, временен и под митнически контрол складове; дистрибуция и куриерски услуги в страната; информационни и логистични услуги и др.

 

http://despred.com/

 

Проект BG 051PO001-2.3.03-0841 "Подобряване условията на труд в Деспред АД"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

   

Image result for деспред