Част от новите моменти в схема „Ново работно място“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)

Спрямо предходната схема „Ново работно място“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), настоящата предвиди някои промени и ограничения. Една от промените се състои в това, че по настоящата покана наетите лица следва да се обучават във времето на реално постъпване на работа. В предходния период това условие не беше задължително и обучението можеше да предхожда наемането, което даваше повече свобода и считам, че беше по-изгоден вариант за работодателите. В текущите насоки подобно поведение не се допуска и работодателят е задължен да обучава лицата в периода, в който те са наети да работят при него. В този случай, за да спази изискването на програмата относно часовете за професионално обучение (въпреки че те са с различна продължителност), той реално губи възможността да ползва работниците и/или служителите си средно за 300 учебни часа (най-малко 200, най-много 660 учебни часа), което практически представлява отсъствие от месец и половина при ежедневно плътно обучение. Допълнително, ако се заяви и обучение по ключова компетентност, например – общуване на чужд език, те ще отсъстват още 300 учебни часа. В тази схема работодателят може да се възползва от трудовите ресурси на назначения персонал по програмата с една четвърт по-малко спрямо възможностите, които даваше предходното „Ново работно място“.

Публикувано на: 11-01-2016