Английските термини в предстоящата схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК)

На път е официално да бъде отворена процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК). Към настоящия момент тече обсъждането на пакета документи по въпросната схема.
Насоките за кандидатстване по процедурата описват допустимите проекти, но по интересен начин те смесват в българския текст различни чуждици, които вероятно са известни на тесните специалисти, но за масовата общественост най-вероятно тези понятия не са познати. Ще се опитам накратко да дам нашия прочит върху някои от въпросните термини. Не мога да гарантирам, че разбирането на Управляващия орган съвпада с нашето, но все пак се надявам да е правилната посока на разсъждение.
“Fabless” – зад този термин се крие бизнес модел, който предполага аутсорсинг на производството на интегрални схеми или полупроводници. Компания, която се нарича „fabless” се предполага, че се фокусира върху проектирането, дизайна, правата върху интелектуалната собственост, развитието и маркетирането на продуктите си (хардуерни изделия, чипове и др.), а производството на интегралните схеми и/или полупроводниковите елементи, които се ползват в продуктите се извършва от друга компания, която има договор за тясно сътрудничество с първата. При този модел на организация на бизнеса компанията производител няма собствени производствени мощности и главно реализира продуктите си чрез асемблиране. Произходът на „fabless” произлиза от “fabrication”(“-fab”) и “-less” , т.е. безпроизводствено.
„Big Data” – визират се огромното количество данни, което е налично както и неговото експоненциално нарастване. Очаква се тези данни да могат да бъдат достъпни за множество потребители в относително реално време. Именно това изискване се сблъсква с следните характерни черти на „Big Data“: обем, разнообразие, скорост на нарастване на обема, променлива структура на данните, истинност, сложност. Тези данни се очаква да бъдат обработвани, анализирани, подреждани, визуализирани, т.е. за тях следва да има адекватен хардуер, софтуер, стратегия за управление и подход за обработка.

Публикувано на: 11-01-2016