Оперативна програма

"Развитие на човешките ресурси",

проект "Нови работни места в Ти Би Ай Инфо ООД"

Проект BG051PO001-1.1.13-0400-C0001 „Нови работни места в „Ти Би Ай Инфо“ ООД“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Процедура „Ново работно място”

 

Бенефициент: Ти Би Ай Инфо ЕООД

Одобрен бюджет: 154 965 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 149 841 лв.

Период на изпълнение: 01.02.2014 г. – 31.01.2015 г.

 

Цел и резултати от проекта: създаване на нови работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст.

Основни дейности по проекта:

  • Организация и управление на проекта
  • Информираност и публичност
  • Предоставяне на професионално обучение
  • Предоставяне на обучение по ключови компетентности
  • Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите групи
  • Осигуряване на заетост