Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“

Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА“

Проект BG051PO001-2.3.02-0323-C0001 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

Процедура „Безопасен труд”

 

Бенефициент: ЕЛМА-М-ГРУП АД (универсален правоприемник на ЕЛМА ООД)

Одобрен бюджет: 92 479 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 85 368 лв.

Период на изпълнение: 01.10.2012 г. – 01.10.2013 г.

 

Цел и резултати от проекта: подобряване условията на труд в ЕЛМА при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и изграждане на съвременна система от трудови стандарти.

Основни дейности по проекта:

  • Организация и управление на проекта
  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  • Обезопасяване на съществуващ обект – централен склад Бургас на ЕЛМА чрез ограничени СМР
  • Разработване, документиране и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007
  • Сертификация на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 от акредитиран сертификационен орган
  • Приключване на проекта и отчитане