Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“

Проект „Подобряване условията на труд в Деспред АД“

Проект BG051PO001-2.3.03-0841-C0001 „Подобряване условията на труд в „Деспред“ АД“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

Процедура „Безопасен труд”

 

Бенефициент: Деспред АД

Одобрен бюджет: 71 333 лв.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 71 333 лв.

Период на изпълнение: 09.07.2013 г. – 09.07.2014 г.

 

Цел и резултати от проекта: усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Деспред АД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Основни дейности по проекта:

  • Организация и управление на проекта
  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
  • Разработване, документиране и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007
  • Сертификация на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 от акредитиран сертификационен орган
  • Обезопасяване на съществуващ обект – склад № 5 в София на Деспред АД чрез ограничени СМР
  • Визуализация
  • Приключване на проекта и отчитане