Увеличава се размерът на студентските стипендии, финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

На 17 април 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейският социален фондов чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

От този семестър размерът на месечната стипендия за успех се увеличава от 120 на 150 лв., а на стипендията за специални постижения – от 200 на 300 лв. Новите стипендии ще важат за летния семестър на 2016/2017 г. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща сума 7,5 млн. лв. (за пет месеца) и за 10 000 стипендии за специални постижения на стойност 3 млн. лв. Парите се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн на адрес: http://eurostipendii.mon.bg .Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри на адрес http://eurostipendii.mon.bg. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване до 14 май 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение, в държавни и частни висши училища, създадени съгласно Закона за висшето образование. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение, в държавни и частни висши училища, създадени съгласно Закона за висшето образование, обучаващи се в приоритетни професионални направления (определени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.). Стипендията се получава 5 месеца в рамките на даден семестър.

Студентите могат да получават стипендии по проекта, независимо от това дали получават стипендии и/или награди със средства от държавния бюджет.

През изминалия зимен семестър на учебната 2016/2017 година стипендии за специални постижения са получили общо 3 027 студенти. Тъй като един студент може да получи до три такива стипендии, общият броя на предоставените стипендии е 5 396. Средният успех на класираните студенти за стипендиите за специални постижения е 5,54, а 732 студенти са с успех 6,00. Вторият вид стипендии – за успех, са получили общо 7 904 студенти. Средният успех на класираните студенти за стипендии за успех е 5,37, а броят на класираните студенти с максимален успех (6,00) е 707.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16696-uvelichava-se-razmerat-na-studentskite-stipendii-finansirani-ot-op-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh Публикувано на: 11-04-2017