Важни обекти от железопътна инфраструктура на България, обновени с европейско финансиране, ще бъдат открити в серия от събития

В два последователни дни, на 30 и 31 март 2017 г., министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев ще открие важни обекти от обновената железопътна инфраструктура на България, финансирани  по Оперативна програма „Tpaнcпopт" 2007-2013 г.

На 30 март 2017 г. ще бъдат открити рехабилитирания  железопътен участък „Стамболийски – Пловдив“, както и новоизградения Интермодален терминал – Пловдив.

Moдepнизaциятa нa жeлeзoпътнaтa oтceчĸa „Cтaмбoлийcĸи – Πлoвдив“ е част от пpoeĸта за „Moдepнизaция нa жeлeзoпътния yчacтъĸ „Ceптeмвpи – Πлoвдив“.

Железопътната линия „Септември Пловдив“ е с обща дължина на трасето 53 ĸм и е една от първите, построени в България ж.п. линии. Въведена е в експлоатация през 1873 г. и през годините са правени частични преустройства. С модернизирането на железопътната линия ще бъде постигната скорост на движение на влаковете 160 – 200 км/ч.

Строителството на първият в България интермодален терминал, изграден с европейско финансиране, е на стойност 8,5 млн. лв. Основната цел на проекта е да се подобри интермодалността в Югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.

След церемониите по откриване на двата обекта, в Стара Загора ще бъде проведен и специален семинар за журналисти, на който ще бъде представен напредъка по новата  Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 (ОПТТИ) от страна на Ръководителя на Управляващия орган на ОПТТИ, г-жа Галина Василева.

На 31 март 2017 г. от 12.30 часа на ж.п. гара Бургас ще бъдат открити рехабилитираните участъци „Стара Загора – Завой – Зимница“ и „Церковски – Карнобат – Бургас“. Те са част от цялостен проект за обновяване на жeлeзoпътнaтa линия „Πлoвдив - Бургас“ на обща стoйнocт над 340 млн. лева.

Железопътната линия „Пловдив – Бургас“ е с разгъната дължина 292 км и е част от железопътното трасе „Драгоман – София – Пловдив – Бургас“, което е основна артерия за товарни превози на територията на България.

Средната скорост на движение по трасето преди започването на строителните дейности е била около 60 км/ч., а след приключване на проекта се очаква тя да достигне 100-160 км/ч.

Бележка: Видео-филмче за изграждането на Интермодалния терминал – Пловдив можете да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=hiz_uD_8qjU

 

За допълнителна информация за проектите, моля посетете нашия уеб-сайт: www.optransport.bg

Important objects from the Bulgarian railway infrastructure, modernized through European financing, will be opened through series of events

 

In two consecutive days, on 30th and 31st of March 2017 the Minister of transport, information technologies and communication Hristo Alexiev will cut the ribbon of few  important objects from the Bulgarian railway infrastructure, modernized through Operational Programme on “Transport” 2007-2013.

On 30th of March 2017 will be opened the rehabilitated railway section “Stamboliiski – Plovdiv”, as well as the newly built Intermodal terminal – Plovdiv.

The modernization of the railway section “Stamboliiski – Plovdiv” is part of the project for “Modernization of the railway section “Septemvri – Plovdiv”.

The total length of the railway line “Septemvri – Plovdiv” is 53 km and it is one of the first railway lines in Bulgaria. It was put into exploitation in 1873 and throughout the years only partial reconstruction had been executed. With the modernization of the railway line a train speed of 160–200 km/ h will be achieved.

The construction of the first Intermodal terminal in Bulgaria, built through European financing costs 8,5 mln. leva. The main goal of the project is to be improved the intermodality in the South-Eastern region of the European Union, through creating conditions for optimal interaction of the different types of transport.

After the ceremonies for cutting the ribbon for the two objects, a specialized seminar for journalists for presenting the progress of the new Operational Programme on Transport and Transport Infrastructure 2014-2020 (OPTTI) will be held. The progress will be presented by the Head of the Managing Authority Mrs. Galina Vassileva.

On 31st of March 2017 from 12.30 pm at Bourgas Railway station will be cut the ribbon of the rehabilitated sections of “Stara Zagora – Zavoi – Zimnitza” and “Tzerkovski – Karnobat - Bourgas”. They are part of a bigger project for overall modernization of the railway line “Plovdiv – Bourgas” which costs more than 340 mln. leva.

The total length of the railway line “Plovdiv – Bourgas” is 292 km and it is part of the railway direction “Dragoman – Sofia – Plovdiv – Bourgas”, which is a major artery of for freight transport on the Bulgarian territory.

The average speed on the trace before the start of the construction works was 60 km/h, and after the completion of the project is expected the speed to reach 100-160 km/h.

Note: A video for the construction of the Intermodal terminal – Plovdiv can be watched here: https://www.youtube.com/watch?v=hiz_uD_8qjU

For additional information about the projects, please visit our web-site: www.optransport.bg

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16574-vazhni-obekti-ot-zhelezopatna-infrastruktura-na-balgariya-obnoveni-s-evropeisko-finansirane-shte-badat-otkriti-v-seriya-ot-sabitiya Публикувано на: 29-03-2017