РЪКОВОДСТВО ЩЕ ПОДПОМАГА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува „Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.“.

Целта е да се улеснят бенефициентите чрез предоставяне на точна информация за техните права и ангажименти като получатели на безвъзмездна финансова помощ, което ще осигури добро техническо и финансово изпълнение на договорите.

Неразделна част от настоящото ръководство са следните приложения:  Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020, Таблица с отчетни документи и приложенията към нея и Таблица за действителните нетни приходи, когато не е възможно да се определят предварително.

Ръководството е публикувано в секция „Документи ОПОС 2014-2020 г.“ и може да бъде видяно тук

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17188-2014-2020 Публикувано на: 15-08-2017