РЪКОВОДСТВАТА НА МОСВ И ОПОС СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

Министърът на околната среда и водите Ирина Костова и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън обсъдиха дългогодишното сътрудничество между двете институции, както и постигнатото по двете споразумения, подписани на 28 септември  2016 г. Споразуменията предвиждат Световната банка да предостави аналитични и консултантски услуги на МОСВ за подобряване на качеството на въздуха и изменението на климата. Финансирането е по Оперативните програми „Околна среда 2014-2020“ и „Добро управление“.

„Нямам съмнение, че двете институции ще поддържат активна комуникация и ще продължат ползотворната съвместна работа по двете споразумения, довеждайки до успешен завършек това начинание“, каза министър Ирина Костова.  „Амбицирани сме да продължим успешната съвместна работа и вярвам, че в скоро време ще видим плодовете на общите ни усилия“, допълни министърът.

По първото споразумение Световната банка ще съдейства на МОСВ за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии и серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. Така ще се подпомогнат усилията на страната за постигане на целите, свързани с емисиите вредни вещества в атмосферния въздух, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз.

В рамките на второто споразумение в областта на справянето с рисковете от климатичните промени, Световната банка ще направи оценка на макроикономическите последици от изменението на климата в България. Констатациите на специалистите се очаква да допринесат за изготвянето на Националната стратегия на България за адаптация към изменението на климата и Плана за действие.

Екипът на Световна банка работи в тясно сътрудничество с Управляващия орган на ОПОС и е в процес на осъществяване на комуникация с представителите на общините и събиране на необходимата информация. Работи се и по установяване на базовите и целевите стойности на индикаторите за резултат по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

 
Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16410-rakovodstvata-na-mosv-i-opos-se-sreshtnaha-s-predstaviteli-na-svetovnata-banka Публикувано на: 23-02-2017