Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“. Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 4 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 163,5 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Основна цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността на медицинската помощ и за осигуряването за всички лица, намиращи се на територията на България, на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.03.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020"/"Актуални процедури" на интернет страницата на ОПРР 2014-2020 – http://www.bgregio.eu/и в ИСУН 2020.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17720-publikuvani-sa-nasoki-za-kandidatstvane-po-protzedura-regionalna-zdravna-infrastruktura-na-operativna-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020 Публикувано на: 22-12-2017