Публикувани са Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Със Заповед РД09-1740/01.03.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР и заместник-министър на образованието и науката Ваня Стойнева са утвърдени изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Актуализираните указания са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган sf.mon.bg в рубрика Документи,

подрубрикаРъководства и указания на УО.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16455-publikuvani-sa-ukazaniya-za-strategii-po-podhoda-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie Публикувано на: 08-03-2017