Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

На състоялия се на 8 февруари 2017 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. УО на ОПРР представи  изменение на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.

През 2017 г. се предвижда да бъдат обявени 5 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност над 376 млн. лв.

Измененията в ИГРП за 2017 г. касаят следното:

  • Изместен е срока за обявяване на процедура BG16RFOP001-5.001 ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ от месец януари 2017 г. през месец март 2017 г. Същевременно се удължава и срокът за подаване на проектни предложения до месец юни 2017 г. и месец октомври 2017 г. за компонент 2 по процедурата, с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
  • През месец януари 2017 г. бе планирано и обявяването на процедура „Регионална здравна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа е 163,5 млн. лв. и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. Модернизацията на системата за спешна медицинска помощ ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Във връзка с напредъка по подготовка на големия проект и актуализирания план график процедурата ще бъде обявена през месец септември 2017 г.

Изменената ИГРП за 2017 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16432-publikuvana-e-indikativna-godishna-rabotna-programa-po-op-regioni-v-rastezh-2014-2020-g-za-2017-g Публикувано на: 28-02-2017