Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Процедурата е насочена към осигуряване на достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния за всички лица, намиращи се на територията на България, включително и на граждани на ЕС.

На десетото заседание на КН на ОПРР 2014-2020 бяха одобрени методологията и критериите за подбор по проекти по процедурата, която има общ бюджет 163 502 132,68 лв. и един конкретен бенефициент - Министерството на здравеопазването. Тъй като общият ресурс по процедурата е над 50 млн. евро, се предвижда модернизацията на системата за спешна медицинска помощ да се изпълни с един голям проект в съответствие с член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Целите на процедурата са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч., както и да се намали броят хоспитализации в здравната система.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 11.12.2017 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Проектът на Насоки за кандидатстване е публикуван в подменю "Актуални процедури" в меню Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" на интернет страницата на ОПРР 2014-2020 – www.bgregio.eu

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17619-publikuvan-e-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protzedura-bg16rfop001-4-001-regionalna-zdravna-infrastruktura-na-operativna-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020 Публикувано на: 30-11-2017