Публикуван е проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

Във връзка с постъпили запитвания, УО на ОПРР изготви Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Индикаторът за продукт „Население, ползващо подобрени социални услуги“ е индивидуален за ОПРР 2014-2020, дефиниран от УО на ОПРР в хода на изготвяне на оперативната програма, но е включен в рамката за изпълнение по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. За него не е приета общоевропейска дефиниция и методология за изчисляване на стойностите за етапната и крайната цел, а за основа за формулирането му е използван индикатор „Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)“ от ОПРР 2007-2013.

Предложения и коментари по проекта на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт  „Население, ползващо подобрените социални услуги” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 могат да се изпращат в срок до 24.04.2017 г. (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16714-publikuvan-e-proekt-na-ukazaniya-za-planirane-izpalnenie-i-otchitane-na-indikatora-za-produkt-naselenie-polzvashto-podobrenite-sotzialni-uslugi-po-prioritetna-os-1-ustoichivo-i-integrirano-gradsko-razvitie-na-oprr-2014-2020 Публикувано на: 13-04-2017