Публикуван е проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.

Обществено обсъждане на проект на Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.

В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) е предвидена възможност за изпълнение на проекти, които се финансират чрез комбинация от безвъзмездна финансова помощ (БФП) и Финансови инструменти (ФИ).

Комбинираното финансиране е предвидено за инвестиции в културна инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, както и за обекти на културното наследство от национално и световно значение по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“.  

Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Мерките, подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана, представен от кандидата за подкрепа.

Допустими получатели на финансирането са общини, министерства, църкви, частни инвеститори, както и организации, създадени на принципа на публично-частното партньорство.

Предвид изискванията на Регламент 1303/2013 г. и Насоките за държавите членки за комбиниране на подкрепа от ФИ с други форми на подкрепа EGESIF_15_0012-02 от 10/08/2015 г. комбинацията на ниво проект се осъществява чрез две отделни операции, които се изпълняват едновременно, чрез Междинните звена на УО на ОПРР за Приоритетна ос 1, съответно УО на ОПРР за Приоритетна ос 6  от една страна и финансовите посредници, избрани от „Фонд мениджъра на финансови инструменти в България“ ЕАД от друга страна.

Настоящите правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез ФИ в комбинация с БФП имат за цел да осигурят гъвкавост и координация при кандидатстване за финансиране от страна на потенциалните кандидати. Поради тази причина кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР се осъществява на принципа „обслужване на едно гише“, при който кандидатът за подкрепа подава проектно предложение и бизнес план първо пред финансовия посредник.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 30.01.2017 г. (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Документът е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Индикативни програми 2014-2020

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16307-publikuvan-e-proekt-na-detailni-pravila-za-predostavyane-na-savmestna-podkrepa-chrez-finansovi-instrumenti-fi-v-kombinatziya-s-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bfp-po-oprr-2014-2020-g Публикувано на: 19-01-2017