Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2018 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/ 06.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) публикува за предварително обсъждане проект на индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г.

Бележки и коментари по проектита могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg, не по-късно от 20 октомври 2017 г.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17326-2018 Публикувано на: 03-10-2017