През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

„Оперативна програма „Добро управление“ e ключова за реализирането на реформите в страната. С нейна помощ трябва да се изпълнят стратегически проекти, които да отговорят на нуждите на гражданите и да дадат реални резултати.“ С тези думи началникът на отдел „Румъния и България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа Сандрин де Буженом приветства участниците в Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова запозна членовете на Комитета с напредъка в изпълнението на програмата. Към 31 май 2017 г. са отворени 13 процедури на стойност 316,1 млн. лв., или 48,12% от общия бюджет на програмата; сключени са 78 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; в процес на оценка са 57 проекта за 42,6 млн. лв. “Очаква се до края на годината да бъдат договорени общо 257 млн. лв., като въпросът е каква част от тези средства ще бъде изпълнена, отчетена и сертифицирана до края на 2018 година”, подчерта Ирена Първанова. Към настоящия момент най-много договори се изпълняват от централната администрация (42 договора за 164 млн. лв.), следвана от общинската администрация (с 27 договора за 10 млн. лв.) и съдебната система (9 договора за общо 16 млн. лв.).

Комитетът за наблюдение одобри и критерии за подбор на операции по шест нови процедури за кандидатстване и изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Тя включва 7 процедури за кандидатстване на стойност близо 35,5 млн. лв. Те са насочени към:

  • Подобряване на управлението на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване;
  • Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство с цел подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията и предотвратяване на конфликта на интереси;
  • Повишаване на ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз в българските закони, вкл. подобряване на институционална комуникация при транспониране в тази сфера;
  • Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България;
  • Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията;
  • Осъществяване на граждански контрола върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа, вкл. насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове;
  • Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от европейските фондове.

В заседанието взеха участие 63 души – представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова приветства като нов член в състава на КН на ОПДУ Държавната агенция за електронно управление, както и представителите на две нови групи неправителствени организации, одобрени чрез процедура съгласно ПМС № 79/2014 г., съответно в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи и в сферата на образованието, науката и културата.

Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 21 юни 2017 г., ще бъдат публикувани в едноседмичен срок в рубриката на ОПДУ на единния информационен портал: www.eufunds.bg.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17012-2017-35-5 Публикувано на: 23-06-2017