Покана за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК

На 27 ноември 2017 г. в гр. София ще се проведе еднодневно обучение на бенефициенти. Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договор за безвъзмездна помощ по тази процедура. За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на  e-поща: org@dicon-bg.com

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17573-pokana-za-uchastie-v-obuchenie-za-benefitzienti-po-protzedura-bg16rfop002-2-009-rzvitie-na-klasteri-v-balgariya-na-opik Публикувано на: 21-11-2017