Покана за предоставяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент, съгласно чл. 25, ал 1, т.2 от ЗУСЕСИФ

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията чрез осигуряване на институционална подкрепа на ИА БСА.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 3 900 000 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1. Организиране и провеждане на специализирани информационни събития, за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, които ИА БСА предлага в областта на акредитацията, насочени към българските предприятия и крайни потребители.

2. Популяризация и утвърждаване на значимостта от акредитация на българските МСП във връзка с подобряване на капацитета за работа в интензивно конкурентни пазари и ролята на ИА БСА в качеството и на национален орган по акредитация

3. Оптимизиране и технологично обновление на информационната инфраструктура на ИА БСА, необходимо за ефективното управление на услугите, предоставени от ИА БСА на българските МСП;

3.1 Разработване, внедряване и поддръжка на нов програмен продукт (електронна система) с осигурен достъп до интерактивна вътрешна база данни и възможност за отдалечен достъп, с която ИА БСА да обслужва МСП в областта на акредитацията

3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване (компютри, сървъри и мултимедия), необходимо за ефективното управление на услугите, предоставяни от ИА БСА на МСП.

4. Организиране и провеждане на обучения/семинари и консултации на служителите на ИА БСА и лица, пряко ангажирани в процеса по акредитация с цел повишаване на техния капацитет в областта на акредитацията.

5. Провеждане на специализирани обучения на експерти, оценители и лица, подлежащи на акредитация във връзка с настъпването на промени или приемането на ново законодателство в областта на акредитацията.

6. Изготвяне/извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация за нуждите на МСП;

7. Създаване, внедряване и поддръжка на интегрирана платформа за нуждите на българските МСП чрез предоставяне на данни на държавни субекти от инфраструктура по качество и защита на потребителя;

7.1. Надграждане на съществуващи регистри с данни, чрез доставка, внедряване и поддръжка на специализиран софтуер за база данни с цел предоставяне на данни на МСП;

7.2. Доразработване и поддръжка на съществуваща електронна страница на ИА БСА във връзка с улесняване на достъпа на българските МСП до данните от съществуващите и актуализирани регистри;

7.3. Разработване, внедряване и поддръжка на програма за интегриране на съществуващите регистри, съдържащи база данни и електронната страница на ИА БСА.

8. Междулабораторни сравнения, необходими за проучване и оценка на съответствието на предоставените от акредитираните от ИА БСА органи.

9. Участия в работни групи и конференции на служителите на ИА БСА в национални и международни форуми с цел хармонизиране на изискванията по отношение на въведените стандарти и регламенти, както и политиките за развитие на акредитацията и българските МСП.

10. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания и изследвания във връзка с въвеждане на нова дейност по акредитация за целите на нотификацията

11. Дейности, свързани с ограничени строително-монтажни работи по помещения за връзки на ИА БСА с представители на МСП и офис дооборудване и дообзавеждане.

12. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

13. Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

14. Одит на проекта.

15. Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“. 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектното предложение е 17:30 часа на 28.02.2017 г.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16258-pokana-za-predostavyane-na-proektno-predlozhenie-po-protzedura-chrez-direktno-predostavyane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-na-konkreten-benefitzient-saglasno-chl-25-al-1-t-2-ot-zusesif Публикувано на: 22-12-2016