Подадено е проектно предложение на Медицински университет - София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014 -2020

Медицински университет – София подаде днес проектно предложение по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. То е насочено към цялостна реконструкция, преустройство и модернизация на учебен комплекс на учебното заведение в гр. Враца – филиал „Проф. д-р Иван Митев“, където се предоставят образователни услуги по приоритетно направление „Здравни грижи“.

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на учебната среда за образование на студентите и преподавателите във филиала на Медицинския университет в гр. Враца чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура. Той предвижда обновяване на материалната база, подобряване на енергоефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на съвременно обзавеждане и оборудване за провеждане на модерно обучение, практика, спорт и самоподготовка. Общата стойност на проекта възлиза на 5,4 млн.лв., от които размерът на БФП е приблизително 3 млн.лв.

Подаденото проектно предложение на Медицински университет – София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ е последното от списъка с основни проекти, допустими за финансиране съгласно Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.

След изпълнение на сключените към момента 12 договора за безвъзмездна финансова помощ и подаденото проектно предложение на Медицински университет – София ще бъде постигната цялостна модернизация на приоритетните професионални направления на първите 13 висши училища, включени в одобрената Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16510-podadeno-e-proektno-predlozhenie-na-meditzinski-universitet-sofiya-po-protzedura-podkrepa-za-visshite-uchilishta-v-republika-balgariya-po-oprr-2014-2020 Публикувано на: 20-03-2017