ПУБЛИКУВАНИ СА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-2.009 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“

Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“.

Всички кандидати ще бъдат уведомени и писмено за резултатите от оценката. В срок от 10 дни от датата на получаване на писменото уведомление кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, трябва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Утвърден е и списък с проектни предложения – резерви. От техните вносители могат да бъдат поискани доказателства при наличие на свободен финансов ресурс след приключване на договарянето с одобрените.  

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16581-publikuvani-sa-odobrenite-za-finansirane-proektni-predlozheniya-po-protzedura-bg05m2op001-2-009-podkrepa-za-razvitieto-na-doktoranti-postdoktoranti-spetzializanti-i-mladi-ucheni-faza-1 Публикувано на: 30-03-2017