Оперативна програма „Добро управление“ предоставя над 5 млн. лв. за по-ефективно управление

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява три нови процедури за кандидатстване в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Процедурите са по приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ и са на обща стойност 5 050 000 лв.:

  • Процедура BG05SFOP001-2.005 „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ с допустим кандидат Народното събрание на Република България и максимален бюджет 1 500 000 лв. Целта на процедурата е да се повиши ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз (ЕС) в българските закони; да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с тази дейност и във връзка с оценката на въздействието на законодателството, както и да се подобри качеството на институционална комуникация при транспонирането на правото на ЕС в българските закони. Срокът за кандидатстване е: 31.12017 г., 18:00 ч.
  • Процедура BG05SFOP001-2.007 „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 900 000 лв. Целта на процедурата е подобряване на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване. Допустим кандидат по процедурата е Администрацията на Министерския съвет, която може да подаде проектно предложение в срок до: 12.2017 г., 18:00 ч.
  • Процедура BG05SFOP001-2.008 „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“ с бенефициент: Агенцията по обществени поръчки и общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 2 050 000 лв. Целта на процедурата е да бъде извършен цялостен независим функционален преглед и оценка на ефективността на националната система на обществените поръчки, включително анализ на капацитета на Агенцията по обществени поръчки (АОП), отчитайки нейното централно място в системата и да бъдат отправени препоръки за подобряване на нейното функциониране. Проектното предложение може да бъде подадено най-късно до:12.2017 г., 18:00 ч.

 

И по трите процедури е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Насоките за кандидатстване заедно с приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020:

„Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“

„Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“

„Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“

както и на Единния информационен портал:

„Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“

„Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“

 „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17273-5 Публикувано на: 18-09-2017