ОПДУ предостави над 970 000 лв. за граждански контрол върху реформата в съдебната система

Единайсет неправителствени организации вече имат договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Приключи процедурата на конкурентен подбор BG05SFOP001-3.003 по ОПДУ: Граждански контрол върху реформата в съдебната системапо приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, специфична цел 1 „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“.

По програмата се финансират 11 проекта на гражданския сектор за общо 972 421 лв. Сред целите, които си поставят неправителствените организации, са:

  • подобряване на работата на съдебната система чрез препоръки за оптимизиране работата на следствените органи в области с висока обществена и професионална значимост;
  • повишаване ефективността на работата в правораздавателните институции и на правната култура по отношение на извънсъдебни механизми за разрешаване на спорове;
  • насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове при деца и създаване на валидиран модел за прилагане на възстановително правосъдие за деца;
  • гражданско наблюдение върху ефекта от прилагането на мерки, гарантиращи достъпа до правосъдие и прилагането на антикорупционни механизми, за повишаване на прозрачността и отчетността в работата на магистратите.

Като цяло, проектите са насочени към насърчаване на гражданския контрол и участие при изпълнението на стратегическите мерки за реализиране на реформата в съдебната система. По-голямата част от бенефициентите, финансирани по процедурата, са юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, а два от проектите ще се изпълняват от професионални организации. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца, като част от бенефициентите ще работят с партньори, вкл. районни и окръжни съдилища.

 

 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17339-970-000 Публикувано на: 06-10-2017